Неактуални схеми
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“
27.10.2015
31.12.2017

05.08.2016 г. Изменени са Указанията за предоставяне на БФП по отношение на образците на административен договор и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020 г. по процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“.

Промяната е във връзка с приемането на поднормативна уредба към ЗУСЕСИФ и утвърдени нови образци на административен договор за предоставяне на БФП по отделните обявени процедури и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020.

- Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план)

- Приложения за попълване

- Приложения за информация

- Приложение Ж Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020

- Заповед за одобрение на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) и пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“


Обратно към Приключили схеми