Неактуални схеми
Обявени са две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020
17.12.2015
23.12.2016

Процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“

08.08.2016 г. Изменени са Насоките за кандидатстване за предоставяне на БФП по отношение на образците на административен договор и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020 г. по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“.

Промяната е във връзка с приемането на поднормативна уредба към ЗУСЕСИФ и утвърдени нови образци на административен договор за предоставяне на БФП по отделните обявени процедури и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020.

Процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“

Процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“

Процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“


Обратно към Приключили схеми