Неактуални схеми
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
26.02.2016
17.03.2017

17.01.2017 г.:

08.08.2016 г. Изменени са Насоките за кандидатстване за предоставяне на БФП по отношение на образците на административен договор и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020 г. по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“.

Промяната е във връзка с приемането на поднормативна уредба към ЗУСЕСИФ и утвърдени нови образци на административен договор за предоставяне на БФП по отделните обявени процедури и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020.

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“.

 Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, с общ бюджет 43,3 млн.лв. и с конкретни бенефициенти висши училища съгласно приоритизиран списък.

Подкрепата за висшите училища ще се предоставя в съответствие с Методика за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020. Методиката е утвърдена от министъра на образованието и науката.

 По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

 Проектни предложения се подават текущо до 30 юни 2016 г., 19 ч.

 Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед № РД-02-36-158/26.02.2016 на Ръководителя на УО на ОПРР.

 Пакетът документи за кандидатстване е публикуван и в ИСУН 2020 и съдържа:


Обратно към Приключили схеми