Неактуални схеми
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
03.05.2017
03.11.2017
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, с общ бюджет 58 млн.лв. и с конкретни бенефициенти общини, съгласно Картата на услугите за  подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги и Министерство на здравеопазването.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020- https://eumis2020.government.bg/

Проектни предложения се подават с два крайни срока, като първи краен срок е 03 август 2017 г. и втори краен срок - 03.11.2017 г.

13.06.2018 г.:03.05.2017 г.:
Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед № РД-02-36-382/ 03.05.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПРР.

Пакет с документи:

Указания за кандидатстване:


Писмо, с изх. № 9117-3/18.05.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за съгласуване на проектите на общините по процедурата;

Допълнителна информация в табличен вид на бенефициентите относно дейностите, свързани с ремонт, обзавеждане или оборудване на съществуващи социални услуги ЦОП, ДЦДУ или ЦСРИ;

Указания за начина на определяне и отчитане на разходите за организация и управление  на проекти по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“;

Приложение 11.15 Таблица за определяне на размера допустимите разходи за организация и управление, определени чрез прилагане на единна ставка към допустимите преки разходиОбратно към Приключили схеми