Неактуални схеми
Съгласуване на проектите на конкретните бенефициенти по процедура BG16RFOP001- 5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” с МТСП
31.05.2017
30.06.2017
Съгласуване на проектите на конкретните бенефициенти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001- 5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” с МТСП.
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001- 5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” Министерството на труда и социалната политика (МТСП) има ангажимент да съгласува техническата документация, с която всяка община ще кандидатства за изграждане на съответната социална услуга.

Ангажиментът касае установяването на съответствие с функционалните изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, които са приложение Н към Насоките. В тази връзка МТСП ще съгласува:
•    местоположението на сградния фонд;
• обяснителната записка (в случаите, когато строително-монтажните работи не изискват разработването на инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ));
•    техническия или работен проект (в случаите, когато има разработен готов работен/техиически проект е издадено разрешение за строеж на етапа на кандидатстване);
•    списъка на предвиденото оборудване/обзавеждане.

С писмо изх.№ 9117-3 от 18.05.2017 г. на министъра на труда и социалната политика са представени указания на конкретните бенефициенти по процедурата относно предвидената съгласувателна процедура по издаване на писмо за подкрепа на проектното предложение от страна на МТСП и необходимите документите, които трябва да бъдат представени за тази цел.

Конкретните бенефициенти по процедурата следва да имат предвид, че ремонтни дейности и закупуване на обзавеждане и оборудване на съществуващи Центрове за обществена подкрепа (ЦОП), Дневни центрове за деца с увреждания (ДЦДУ) и Центрове за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания (ЦСРИ), са допустими единствено и само, ако са във връзка с реализирането на мерките за тяхното реформиране, заложени в Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

Предвид обстоятелството, че в Насоките за кандидатстване информацията за предвидените ремонтни дейности на ЦОП, ДЦДУ или ЦСРИ по общини е представена окрупнено, предоставяме допълнителна информация в табличен вид на бенефициентите относно дейностите, свързани с ремонт, обзавеждане или оборудване на съществуващи социални услуги ЦОП, ДЦДУ или ЦСРИ, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда към Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, които са предвидени за всяка една конкретна община-бенефициент.

Писмо, с изх. № 9117-3/18.05.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за съгласуване на проектите на общините по процедурата и Информацията за дейностите, свързани с ремонт, обзавеждане или оборудване на съществуващи социални услуги ЦОП, ДЦДУ или ЦСРИ, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда.

1. Писмо, с изх. № 9117-3/18.05.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за съгласуване на проектите на общините по процедурата;

2. Допълнителна информация в табличен вид на бенефициентите относно дейностите, свързани с ремонт, обзавеждане или оборудване на съществуващи социални услуги ЦОП, ДЦДУ или ЦСРИ;Обратно към Приключили схеми