Неактуални схеми
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”
22.12.2017
15.05.2018
04.07.2018 г.

Изменени са следните приложения по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инвраструктура“


20.03.2018 г.


До 15.05.2018 г. се удължава срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ със заповед № РД-02-36-251/20.03.2018 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и заместник-министър на МРРБ, г-жа Деница Николова.

Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020, с конкретен бенефициент Министерството на здравеопазването, беше отворена за кандидатстване на 22.12.2017 г.


22.12.2017 г.
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 4 на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 163,5 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.03.2018 г.

•    Насоки за  кандидатстване
•    Пакет – Документи за попълване
•    Пакет – Документи за информация-1 и Документи за информация - 2
•   Заповед за одобрение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”
•   Таблица с отговори на въпроси, получени в процеса на обществено обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване

Обратно към Приключили схеми