Неактуални схеми
Процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”
27.03.2018
27.08.2018
06.07.2018 г.  Изменени приложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП:

27.03.2018 г. Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 38 170 000,00 лв. и с допустими кандидати - общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 27.08.2018 г.

Пакет с документи за кандидатстване:


27.02.2018 г. В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият орган на ОПРР публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. Процедурата е продължение и е насочена към надграждане на резултатите от изпълнението на първата процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 16.03.2018 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Проект на Насоки за кандидатстване 

Приложения за информация – част 1

Приложения за информация – част 2

Приложения за попълване


Обратно към Приключили схеми