Актуални процедури
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
28.11.2019
27.03.2020
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020, с допустими кандидати - общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 27.03.2020 г.Обратно към Актуални схеми