Неактуални схеми
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“
02.04.2020
03.06.2020
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 публикува Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“, в изпълнение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПРР за 2020 г. Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 2,5 млн. лв., с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (МОН). Крайният срок за подаване на проектно предложение е 03 юни 2020 г. 

Приложение: – Насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“: 
Приложение – Насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“:
• Заповед за одобрение на Насоки за кандидатстване
• Насоки за кандидатстване
• Документи за кандидатстване (за попълване)
• Документи за информация-1
• Документи за информация-2
• Справка за получени коментари и предложения от Министерство на финансите и Министерство на образованието и науката
Моля по аналогичен начин документите/ новината, да бъдат публикувани на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - www.mrrb.government.bg и документите да бъдат изпратени за публикуване на Единния информационен портал – www.eufunds.bg

 

Обратно към Приключили схеми