Актуални процедури
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
30.04.2020
30.06.2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Обратно към Актуални схеми