Неактуални схеми
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“
28.04.2021
31.12.2021
23.07.2021 г.
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“, чрез които се изменя срока за кандидатстване по процедурата – от 29 юли 2021 г. на 29 октомври 2021 г.

Приложения:
Заповед за удължаване на срока за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ с приложение изменените Насоки за кандидатстване по процедурата;


28.04.2021 г.
Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“

Приложения:
1.    Заповед за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“;
2.    Писмо от Министерство на финансите с изх. № 04-16-143/31.03.2021 г.;
3.    Справка за получените предложения и коментари по проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ и начина на отразяването им от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020;
4.    Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ и документи за кандидатстване;
5.    Документи за информация - 1;
6.    Документи за информация - 2.


16.04.2021 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Процедурата е на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването, като проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство между Министерство на здравеопазването с общини и/или с общински лечебни заведения (за интервенции в общински лечебни заведения).

Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 129 271 258,60 лева.  Крайният срок за подаване на проектни предложения е края на месец юли 2021 г.Обратно към Приключили схеми