Неактуални схеми
Повторно обществено обсъждане на Насоки за НПВУ
25.08.2022
25.09.2022

Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ е публикуван за повторно обществено обсъждане.


Крайният срок за получаване на коментари и предложения е 25.09.2022 г.

Обратно към Приключили схеми