Неактуални схеми
BG161PO001/1.1-10/2010 - Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития
09.11.2010
07.01.2011
Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

Каталог на добри практики на иновативни културни събития

Потенциални бенефициенти: 86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали

Обратно към Приключили схеми