Неактуални схеми
BG161PO001/1.4-01/2007 - Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали
15.12.2007
31.12.2007
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

Конкретен бенефициент: Министерство на вътрешните работи

Обратно към Приключили схеми