Неактуални схеми
BG161PO001/1.4-02/2008 - Подкрепа за подобряване на градската среда
20.08.2008
16.10.2009
Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

Краен срок за подаване на проектни предложения: 05 януари 2009 година.

Потенциални бенефициенти: 86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали

Обратно към Приключили схеми