Неактуални схеми
BG161PO001/1.4-03/2008 - Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации
13.10.2008
16.06.2009
Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

Краен срок за подаване на проектни предложения: 09 февруари 2009 година.

Потенциални бенефициенти: 86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали


Обратно към Приключили схеми