Неактуални схеми
BG161PO001/1.4-04/2009 - Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации
15.07.2009
05.05.2010
Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

Краен срок за подаване на проектни предложения: 06 Ноември 2009 година.

Потенциални бенефициенти: 86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали

BG161РО001/2.1-02/2007 "Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа"

Съобщение

Обратно към Приключили схеми