Неактуални схеми
BG161PO001/1.4-05/2009 - Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда
01.05.2009
15.07.2010
Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 16 декември 2009 г. - Пакет документи за кандидатстване

! Актуализирани на 16 декември 2009 г. - Насоки за кандидатстване


Краен срок за подаване на проектни предложения:
08 февруари 2010 година в 16.00 ч. местно време


Потенциални бенефициенти: 86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали

Обратно към Приключили схеми