Неактуални схеми
BG161PO001/1.4-06/2010 - Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации
01.07.2010
30.10.2010
Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

Заповед № РД-02-14-1790/22.10.2010 г. на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Насоките за кандидатстване

! Актуализирани на 22 октомври 2010 г. - Насоки за кандидатстване

Заповед № РД-02-14-1843/28.10.2010 г. на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Насоките за кандидатстване

! Актуализирани на 28 октомври 2010 г. - Насоки за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения:
30 ноември  2010 г, 16:00 ч.


Потенциални бенефициенти: 86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали

Обратно към Приключили схеми