Неактуални схеми
BG161PO001/1.4-08/2010 - Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони JESSICA
01.08.2010
01.07.2011
Министерският съвет одобри проект на Финансово споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка за създаване на Холдингов фонд по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA).

Холдинговият фонд се създава с ресурс от 33 милиона евро, осигурени от Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Регионално развитие".

Основна задача на Холдинговия фонд е да създаде фондове за градско развитие за седемте големи града в България - София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

Фондовете за градско развитие от своя страна ще финансират публично-частни партньорства и други градски проекти, които са част от интегриран план за градско развитие, генерират приходи и имат възможност да върнат вложения ресурс, и които отговарят на допустимите дейности по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Регионално развитие".

Инициативата JESSICA олицетворява новия подход за подпомагане на устойчивото и интегрирано градско развитие чрез Структурните фондове на ЕС, като проектите по тази инициатива се финансират посредством предоставяне на дялово участие, заеми или банкови гаранции и следва да бъдат изплатени обратно в определен срок към Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие". По този начин средствата по JESSICA ще могат да бъдат използвани в България и след края на програмния период 2007-2013 г.


Обратно към Приключили схеми