Неактуални схеми
BG161PO001/1.5-01/2010 - Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас
10.06.2010
15.11.2010
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализиран на 10.08.2010 г. - Пакет документи за кандидатстване

! Актуализирани на 10.08.2010 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализиран на 10.08.2010 г. - Договор

Заповед № РД-02-14-1406/10.08.2010 г. на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението

Краен срок за подаване на проектното предложение:
10 септември 2010 г., 16:00 ч местно време

Конкретен бенефициент: Община Бургас

Обратно към Приключили схеми