Неактуални схеми
BG161PO001/2.3-01/2010 - Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия
16.11.2010
15.02.2011
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 10.01.2011 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализиран на 10.01.2011 г. - Пакет документи за кандидатстване

Заповед за актуализация по схемата

Текст:
Разходите за организация и управление, включващи възнаграждения за лица, пряко ангажирани с управлението и/или изпълнението на проекта, в това число предвидените дължими осигурителни вноски, както и необходимите командировъчни разходи, общо не трябва да надвишават 2 % от стойността на общите преки допустими разходи по проекта.


Конкретен бенефициент: Министерството на икономиката, енергетиката и туризмa

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15 февруари 2011г., 16:00 ч.

Обратно към Приключили схеми