Неактуални схеми
BG161PO001/3.1-03/2010 - Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции
01.03.2010
14.01.2011
Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

Заповед за одобрение на пакета документи

! Актуализирани на 04 ноември 2010 г. - Пакет документи за кандидатстване
! Актуализирани на 04 ноември 2010 г. - Насоки за кандидатстване

Заповед за одобрение на изменени Насоки за кандидатстване и пакет документи


! Актуализирани на 26 ноември 2010 г.
- Насоки за кандидатстване

Заповед за одобрение на изменени Насоки за кандидатстване


! Актуализирани на 27 януари 2011 г. - Насоки за кандидатстване

Заповед за одобрение на изменени Насоки за кандидатстване


Потенциални бенифициенти са 161 общини с население над 10 хиляди жители (всички 264 общини на територията на Република България за дейности, свързани с недвижими културни ценности с национално и световно значение, съгласно регистъра на НИНКН)


Краен срок за кандидатстване по схемата е до 15 март 2011 г.

Обратно към Приключили схеми