Неактуални схеми
BG161PO001/3.3-01/2008 - Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване
25.06.2008
31.10.2011


Пакет документи за кандидатстване

Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 31 март 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на насоките за кандидатстване

! Актуализирани на 27 юли 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на насоките за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни фишове:
от 1 април до 30 април 2011 г. и
от 1 септемвнри до 30 септември 2011 г.


Конкретен бенефициент: Държавна агенция по туризъм

ВАЖНО!!! Добавя се нов срок за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) уведомява конкретния бенефициент, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”, че съгласно чл. 34 на ПМС №121/31.05.2007 г., на основание № РД-02-14-1998/30.09.2011 на Ръководителя на Управляващия орган е нанесена корекция в Насоките за кандидатстване по горепосочената схема, както следва:

 Добавя се нов срок за кандидатстване с проектни фишове за 2011 г. – до 31 октомври 2011 г.

Изисквания за кандидатстване

Заповед за одобрение на изменения в Изискванията за кандидатстванеОбратно към Приключили схеми