Неактуални схеми
BG161PO001/4.1-01/2007 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие
01.01.2007
10.07.2009
Подписването ще се проведе съгласно приложения график в зала 1 на 1-ви етаж на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Ново крило.

При сключване на договора кандидатите трябва да представят и подписани и подпечатани декларации за нередности и за липса на финансиране от други източници в 4 оригинални екземпляра. 

Обратно към Приключили схеми