Неактуални схеми
BG161PO001/4.1-02/2008 - Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища
01.02.2008
21.05.2009
Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12 януари 2009 година

Потенциални бенефициенти: 178 общини извън обхвата на градските агломерационни ареали, изброени в Насоките за кандидатстване

Обратно към Приключили схеми