Неактуални схеми
BG161PO001/4.1-03/2010 - Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини
01.03.2010
13.12.2010
Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 25 март 2010 г. - Насоки за кандидатстване

Заповед за изменение на насоките за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения:
5 юли 2010 г. в 16.00 ч. местно време.


Потенциални бенефициенти: 178 общини извън обхвата на градските агломерационни ареали, изброени в Насоките за кандидатстване

Обратно към Приключили схеми