Неактуални схеми
BG161PO001/4.1-04/2010 - Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини
01.04.2010
06.04.2011
Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 28 октомври 2010 г. - Насоки за кандидатстване

Заповед за изменение на насоките за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения:
30 ноември  2010 г, 16:00 ч.

Потенциални бенефициенти: 178 общини извън обхвата на градските агломерационни ареали, изброени в Насоките за кандидатстване

Обратно към Приключили схеми