Неактуални схеми
BG161PO001/4.1-05/2011- Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали
01.02.2012
01.10.2013
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор
Заповед за одобрение на пакета документи

! Актуализиран на 12 май 2011 г. - Формуляр за кандидатстване

! Актуализирани на 12 май 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване

Конкретните бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са общините, на чиято територия са разположени общински болници определени в анекс 1 „Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие” към Изменението на Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ одобрено от Министерски съвет с Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 1 декември 2010 г.

!Актуализирани на 01.02.2012г. - Изисквания за кандидатстване

!Актуализирани на 01.02.2012г. - Документи за кандидатстване

!Актуализиран на 01.02.2012г. - Договор

Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на критериите за оценка


!! Актуализирани на 20.11.2012 г.- Изисквания за кандидатстване

!! Актуализирани на 20.11.2012 г. - Документи за кандидатстване

!! Актуализиран на 20.11.2012 г. - Договор

Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване

!! Актуализирани на 15.08.2013 г. - Изисквания за кандидатстване
!! Актуализирани на 15.08.2013 г. - Документи за кандидатстване
!! Актуализирани на 15.08.2013 г. - Договор

Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване


Обратно към Приключили схеми