Неактуални схеми
BG161PO001/4.2-01/2008 - Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики
31.07.2008
10.04.2009
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания на кандидатстване
Договор

Краен срок за подаване на проектните предложения: 30 октомври 2008 г.

Потенциални бенефициенти: Общини, областни администрации, сдружения/асоциации на местни/регионални власти, неправителствени организации и други описани в Насоките за кандидатстване

Обратно към Приключили схеми