Неактуални схеми
BG161PO001/5-01/2008 - Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.
15.04.2008
31.12.2013

Актуализирани на 09 ноември 2012 година Изисквания и приложенията към тях по схема BG161PO001/5-01/2008 „Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”, одобрени със Заповед РД-02-14-2721/09.11.2012 г.

! Актуализиран на 11 октомври 2011 г. - Пакет документи за кандидатстване

! Актуализирани на 11 октомври 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 11 октомври 2011 г. - Договор за предоставяне на БФП 

! Актуализирани на 11 октомври 2011 г. - Заповед за предоставяне на БФП за Дирекция жилищна политика

! Актуализирани на 11 октомври 2011 г. Заповед за предоставяне на БФП за Управляващия орган и Дирекция вътрешен одит

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване


Актуализирани на 07 март 2012г. Изисквания и приложенията към тях по схема BG161PO001/5-01/2008 - Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., одобрени със Заповед РД-02-14 -549/07.03.2012 г.

! Актуализирани към 07 март 2012 г. - Изисквания за  кандидатстване

! Актуализирани към 07 март 2012 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ А: Формуляр за кандидатстване за проекти в рамките на отделите на ГД ”ПРР” (Управляващ орган на ОПРР) и дирекция „Вътрешен одит” на МРРБ

! Актуализирани към 07 март 2012 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ АII: Формуляр за кандидатстване за проекти на конкретните бенефициенти по операция 5.3, различни от отделите на ГД ”ПРР” (Управляващия орган на ОПРР)

Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване 


Актуализирани на 09 ноември 2012 г. Изисквания и приложения към него по схема BG161PO001/5-01/2008 „Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”, одобрени със Заповед РД-02-14-2721/09.11.2012 г.

! Актуализирани към 09 ноември 2012 г. - Изисквания за  кандидатстване

! Актуализирани към 09 ноември 2012 г.Пакет документи

! Актуализирани към 09 ноември 2012 г.Заповед за БФП на Дирекция „ТПН”

Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстванеАктуализирани на 22 април 2013 година Изисквания по схема BG161PO001/5-01/2008 „Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”, одобрени със Заповед РД-02-36-324/22.04.2013 г.

! Актуализирани към 22 април 2013 г. - Изисквания за  кандидатстване

! Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстванеА Р Х И В

Свързани документи

Конкретен бенефициент по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  е ГД ”Програмиране на регионалното развитие” – Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г
 

 

 


Обратно към Приключили схеми