Неактуални схеми
BG161PO001/1.1-12/2011 - Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск
21.11.2011
17.04.2012
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор
Заповед за одобрение на пакета документи

! Актуализирани на 23 февруари 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 14 април 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 14 април 2011 г. - Пакет документи за кандидатстване

Заповед за изменение на Изисквания за кандидатстване


! Актуализирани на 15 юли 2011 г.
- Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на Изискванията за кандидатстване


ВАЖНО!!! Променени са Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/1.1-12/2011 ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява конкретните бенефициенти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“, че съгласно чл. 34 на ПМС 121/31.05.2007 г., на основание Заповед № РД 02-14-2395/21.11.2011 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. е нанесена следната корекция в Изискванията за кандидатстване по горепосочената схема:

За 2012 г. се добавя срок 3 – до 17 април 2012 г. за подаване на проектни предложения.

Коригираните Изисквания за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: http://www.mrrb.government.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

! Актуализирани на 21 ноември 2011г. Изисквания за кандидатстване.
Заповед за изменение на изискванията

Потенциални бенефициенти: 62 общини, попадащи в обхвата на градските агломерации, съгласно Националната карта на резидентните грижи


Обратно към Приключили схеми