Неактуални схеми
BG161PO001/1.1-11/2011 - Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации
31.01.2011
08.08.2013
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор
Заповед за одобрение на пакета документи
Писмо, изпратено до всички конкретни бенефициенти по схемата

Потенциални бенефициенти: 19 общини, на територията на които се намират определените общински лечебни заведения съгласно т. 3 и т. 4 на Анекс 1 „Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие” към Допълнението към Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ, одобрено от Министерски съвет с Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 1 септември 2010 г.

! Актуализирани на 09 май 2013 г. - Изисквания за  кандидатстване

! Актуализирани на 09 май 2013  г Пакет документи за кандидатстване

! Актуализирани на 09 май 2013 г. - Договор

- Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване и пакет документи за кандидатстванеОбратно към Приключили схеми