Неактуални схеми
BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”
18.07.2011
31.01.2012
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Заповед за предоставяне на БФП и приложенията към нея
Заповед за одобрение на изискванията за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектното предложение: 31 януари 2012 г, 16:00 ч.

Конкретен бенефициент Дирекция „Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Обратно към Приключили схеми