Неактуални схеми
BG161PO001/1.2-02/2011 Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение
28.08.2014
30.09.2014
BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” 

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

Актуализирани на 17 октомври 2012 г. - Изисквания за  кандидатстване
Актуализирани на 17 октомври 2012 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ А: Формуляр за кандидатстване
Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване

Конкретни бенефициенти: Община Бургас, Община Видин, Община Девня и Община Дупница

Актуализирани на 10 януари 2013 г. - Изисквания за кандидатстване
Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване

Актуализирани на 24 октомври 2013 г.- Изисквания за  кандидатстване
Актуализирани на 24 октомври 2013 г.- Пакет документи за кандидатстване
Актуализирани на 24 октомври 2013 г.- Договор
Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване

На база променените със заповед  №РД-02-36-543/28.08.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Изисквания по схемата се отправя покана към конкретните бенефициенти - Община Варна, Община Тунджа, Столична община, Община Казанлък и Община Лом да подадат проектно предложение, съгласно приложения пакет документи и Изискванията за кандидатстване (изменени на 28.08.2014 г.), в срок до 16:00 часа на 30 септември 2014г.

! Изменение на 28.08.2014 г. – Изисквания за кандидатстване
! Изменение на 28.08.2014 г. – Пакет документи за кандидатстване
! Изменение на 28.08.2014 г. – Договор
Заповед №РД-02-36-543/28.08.2014 г. за одобрение на изменение в Изисквания за кандидатстванеОбратно към Приключили схеми