Неактуални схеми
BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”
03.09.2012
11.01.2013
Изисквания за кандидатстване

Пакет документи за кандидатстване

Договор

Заповед за одобрение на изискванията за кандидатстване и пакета документи

Конкретни бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 36 общини – центрове на агломерационни ареали, съгласно Приложение 3а на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 11 януари 2013 година.

Обратно към Приключили схеми