Важни съобщения
13.09.2012 Покана за набиране на проекти по инициативата JESSICA

„Регионален фонд за градско развитие” АД набира проектни предложения за финансиране по инициативата JESSICA.

Финансирането ще се предоставя под формата на нисколихвени заеми със срок до 23 г. на частни инвеститори, общини и публично-частни партньорства за проекти за устойчиво градско развитие в градовете Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора.  

Фондът разполага с общ ресурс в размер на 110,7 млн. лева, в т.ч. 36,9 млн. лева от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 и 73,8 млн. лева съфинансиране от Societe Generale Експресбанк АД.

Поканата е насочена към проекти с по-ниска норма на възвращаемост, но със значим социален ефект. За повече информация относно сферите на финансиране, изискванията към проектите и процеса на кандидатстване - виж приложената покана за набиране на проекти.”

Покана за набиране на проекти

Обратно към списъка с Важни съобщения