Важни съобщения
02.06.2016 Министерски съвет одобри Методология за преразпределяне на ресурса по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020 г.
Министерски съвет одобри Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“. Методологията и решението могат да бъдат намерени тук:
Обратно към списъка с Важни съобщения