Важни съобщения
29.03.2018 Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки в електронен вид в процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждани от МРРБ

Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид  в процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждани от Министерство на регионалното развитие и благоустройството


Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Съгласно Методическо указание на АОП изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г., задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила на посочената дата, независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка.

С оглед горното, с настоящото разяснение предоставямe информация относно възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид в преходния период от 1 април 2018 г. до въвеждането в експлоатация на Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

      Чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга чрез информационната система за eЕЕДОП, към всяка документация за обществени поръчки се създава образец на ЕЕДОП в електронен вариант. Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка в профила на купувача на интернет адрес: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/…съответния № на поръчката../

Електронният вариант на ЕЕДОП следва да бъде изтеглен от профила на купувача и попълнен от участниците чрез система за еЕЕДОП, която е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd . Участникът зарежда в системата получения XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-request), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица. Цифрово подписаният ЕЕДОП в електронен вид се прилага на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.

Важно! При предоставяне на еЕЕДОП с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.


Обратно към списъка с Важни съобщения